7. Dezember 2022

Kalender

Nov
3
Di
2020
Netzwerktreffen AGQ-Wirtschaft
Nov 3 ganztägig
Nov
4
Mi
2020
Szenario B – Gruppe A
Nov 4 – Nov 10 ganztägig
FK Musik @ M1
Nov 4 um 15:15 – 16:15
FK Sport @ Gymnastikhalle
Nov 4 um 15:30 – 16:30
Nov
5
Do
2020
FK Kunst @ K1
Nov 5 um 15:15 – 16:15
FK Wirtschaftlsehre @ R30
Nov 5 um 15:30 – 16:30
FK Politik-Wirtschaft @ R30
Nov 5 um 16:30 – 17:30
Nov
7
Sa
2020
1. Nachschreibtermin
Nov 7 um 8:00 – 9:00
Nov
9
Mo
2020
FK Werte und Normen @ R51
Nov 9 um 15:15 – 16:15
FK Biologie @ B2
Nov 9 um 15:30 – 16:30